aninit anka antap, antapim arakain arapela arasait arataim arawe as baga bagarap, bagarapim banis^1 baut^1, bautim bruk, brukim bulmakau han hankisip helpim holim inap, inapim kaikai, kaikaiim kala kalakala kapa kilim kokoros kuk, kukim mak^1 nambawan nambis narakain narapela nogut pikinini pisin^1 planti sanap, sanapim sekan, sekanim seksek sindaun skin, skinim skul smat, smatpela smol, smolpela tambu tupela wokabaut yang, yangpela