tu ai blak pawa buai dewel doti glasman kol kambang spetim kawawar kawawar marila pawa poisen, poisenim puripuri sanguma tu ai