ai raun kisim bagarap bagarap, bagarapim baret, baretim baut1, bautim bruk, brukim doti hat4, hatpela hatim hatwara kat1, katim sanap kranki maunten meme nogut senis, senisim slek, slekim sup tudak tuhat