askim aut, autim bagarap, bagarapim bek1, bekim bikmaus bikmaus long ai bilong olgeta man bikmaus tok bokis hatim kwesten lautspika mauswara man mauswara tok resis sait, saitim singaut, singautim givim spia spia tok sutim tok sutim bel tok piksa tok antap tok resis tok nating tok bilas tok ples tok pilai tok bokis tok tru antap toksave toktok planti tumaus warkurai